Disc Golf
  • Sektionen
  • Reglemente

Reglemente

§ 1. Förening/Sektionens namn och hemort

Föreningens/Sektionens namn är Ekenäs Idrottsförening / Discgolf sektionen och hemorten är Raseborg, Ekenäs.

§ 2. Syfte och verksamhetsformer

Discgolf-sektionens syfte är att verka för utvecklingen av frisbeegolf i Ekenäs, både genom träningar och tävlingar för såväl elitutövare som motionärer, samt sköta om frisbeegolf banan i Västerby.

Målsättningen inom sektionen är att verksamheten skall vara så attraktiv att vi erhåller aktiva utövare både bland juniorer och seniorer.

Sektionen kommer att redovisa för sin verksamhet per 31 december.

Kallelse till årsmöte skall senast ske en vecka före mötet på sektionens hemsida.

§ 3. Språk

Discgolf sektionens officiella språk är svenska.

§ 4. Verksamhetsår

Verksamhetsåret är lika med 1 januari till 31 december.

§ 5. Medlemmar och medlemsavgift

Discgolfsektionens medlemmar utgörs av aktiva, passiva, och ständiga medlemmar.
Aktiva och passiva medlemmar erlägger medlemsavgift per verksamhetsår.
Ständiga medlemmar erlägger en gång för alla en medlemsavgift.
Avgifterna fastställes på Centralstyrelsens årsmöte.

§ 6. Årsavgift

Styrelsen kan besluta om en årsavgift per verksamhetsår. Denna årsavgift skall täcka en del av sektionens utgifter, bl.a. för frisbeegolf banan i Västerby och övriga kostnader förknippade med sektionens verksamhet.
Årsavgiften fastställes av discgolfstyrelsen per verksamhetsår.

§ 7. Vad ingår i årsavgiften

Styrelsen besluter för resp. verksamhetsår om vad som skall ingå i årsavgiften.

§ 8. Tävlingslicens

Alla som deltar i nationella förbundens anordnade tävlingar bör ha tävlingslicens. Styrelsen besluter per verksamhetsår för vem som tävlingslicensen betalas för.

§ 9. Ersättningar

Discgolf sektionen fastställer per verksamhetsår ersättningar för resekostnader.

§ 10. Premiering

Discgolf sektionens kan premiera våra aktiva för goda idrottsprestationer under verksamhetsåret.

§ 11. Styrelsen

Discgolf sektionens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt en (1) - fyra (4) medlemmar och minst en (1) suppleant.

§ 12. Dräkter

Discgolf styrelsen kan bestämma fritt hur en eventuell tävlingsdräkt och träningsoverall för Discgolf sektionen kan se ut.

§ 13. Medelsanskaffning

Discgolf sektionens huvudsakliga medelsanskaffning ser ut på följande sätt. Medlemsavgifter, Årsavgifter, Tävlingsavgifter, Buffé vid hemmatävlingar & övriga evenemang

§ 14. Goda vanor och principer

För att vår idrott och våra medlemmar skall må bra vill vi iaktta goda vanor och principer samt att alla följer Fair-play principen och kommer ihåg att frisbeegolf är en gentlemannasport.

§ 15. Jämte detta reglemente tillämpas Centralstyrelsen stadgar samt stadgarna i den i kraft varande föreningslagen.

Ekenäs den 30 mars, 2011

Ekenäs Idrottsförening / Discgolf sektionen

Styrelsen